درمان

مولفه های مطرح در درمان شخصیت اجتنابی

درمان اختلال شخصیت اجتنابی می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی میل بیمار برای روابط نزدیک در جستجوی برای درمان و ادامه برنامه‌های درمانی کمک کننده است.

بیشتر بخوانید

مولفه‌های مطرح در درمان شخصیت هیستریک-هیستریونیک

درمان اختلال شخصیت هیستریک-هیستریونیک چالش انگیز است اما درمان به این بیماران در تنظیم هیجانی و دست یافتن به روابط محکم‌تر کمک می کند.

بیشتر بخوانید

نشانه های یک درمانگر غیرحرفه ای

شاخصه‌هایی که شما را در تشخیص روان‌درمانگران غیرحرفه ای راهنمایی می‌کنند تا از این درمانگران دوری کرده و درمان با کیفیتی را که شایسته شماست بیایید.

بیشتر بخوانید

مولفه‌های مطرح در درمان شخصیت پارانوئید

درمان اختلال شخصیت پارانوئید اغلب چالش برانگیز است و بسیاری از مراجعان برنامه درمانی خود را دنبال نمی‌کنند.درمان انتخابی برای این اختلال روان‌درمانی است

بیشتر بخوانید

چرا رواندرمانگران خودشان نیاز به رواندرمانی دارند؟

در اینجا به چرایی اینکه درمانگرا خودشان نیاز دارند که رواندرمانی شوند اشاره شده است. این دلایل در قابل سه عنوان مطرح و توضیح داده شده است

بیشتر بخوانید

مولفه های مطرح در درمان اعتیاد

انسان‌ها برای بقا و انطباق، همواره نیازمند خودتنظیمی هستند. درمان اعتیاد، کمک کردن به فرد در رسیدن به ظرفیت روانی لازم برای تنظیم هیجاناتش است.

بیشتر بخوانید

اهداف درمانی متناسب با هر یک از سازمان‌های شخصیت

در اینجا اهداف درمانی متناسب با هر یک از سازمان‌های شخصیت نوروتیک، شخصیت مرزی و شخصیت سایکوتیک توضیح داده شده است و روش درمانی متناسب ئیشنهاد شده است

بیشتر بخوانید

جدایی روانشناختی به عنوان دستاورد درمان

افرادی که در جستجوی فردیت یافتگی هستند، اغلب درمان را محل امنی برای به اشتراک گذاری افکار و احساسات می یابند بدون آنکه نگران قضاوت یا پذیرش اجتماعی باشند

بیشتر بخوانید

چرا بعد از شروع رواندرمانی ممکن است بدتر شویم؟

وقتی درمان را شروع می‌کنیم، قسمت‌هایی از این فرآیند می‌تواند ناخوشایند باشد. پرداختن به این هیجانات و خاطرات ناخوشایند می‌تواند، بسیار طاقت فرسا باشد.

بیشتر بخوانید

آیا سبک دلبستگی قابل‌تغییر است؟

ایجاد سبک دلبستگی ایمن، پس از شکل‌گیری دلبستگی ناایمن امکان‌پذیر است. رواندرمانی با کمک به کاوش تجارب اولیۀ‌ و نحوۀ تأثیرگذاریشان بر سبک دلبستگی‌ ما، و با ایجاد چهارچوبی امن، قابل‌اطمینان و باثبات در فضای درمان و در رابطه با درمانگر، مسیر دستیابی به الگوی دلبستگی ایمن‌تر را برای ما هموار می‌سازد.

بیشتر بخوانید
1 2 3 5