مدیرعامل

پدرام محسنیان

روان درمانگر تحلیلی و پزشک عمومی

همکاران

ابراهيم درخشاني

روان درمانگر تحليلى

راحله زمانی مزده

رواندرمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

مهرناز یکتا

روان درمانگر تحلیلی و روانشناس

یحیی صالح نیا

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

سمیرا شمس سبحانی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

ساناز حلمی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

محسن میرزایی

روان درمانگر تحلیلی

پگاه پزشکی

روان درمانگر تحلیلی

مجتبی تاشکه

روان درمانگر تحلیلی

سارا امین الرعایا

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

شادی نورائی

رواندرمانگر تحلیلی

مریم بنی اسدی

روان‌درمانگر تحلیلی وعضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

محمد جواد حسین زاده

روان درمانگر تحلیلی

آرام جابری

روان‌درمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

زهرا مسلمی

روان درمانگر تحلیلی

سامیه پناهنده

روان‌درمانگر تحلیلی

مطهره اسلام نژاد

رواندرمانگر تحلیلی

زهرا علامه

روان درمانگر تحلیلی

محمدرضا ودادمفرد

روان درمانگر تحلیلی

فاطمه حیدری

روان درمانگر تحلیلی

تیم گرافیک و محتوای دیجیتال

سحر قدیری

مدير رسانه هاي اجتماعي و توليد محصولات ديجيتال