چشم انداز افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید متفاوت است. این اختلال مزمن است، به این معنا که در طول زندگی فرد ماندگار می‌باشد. اگرچه برخی از افراد مبتلا می‌توانند عملکرد نسبتا مطلوبی داشته، ازدواج کرده و صاحب حرفه باشند، اما سایرین توسط این اختلال کاملا ناتوان می‌شوند. بمانند اکثر اختلال‌های شخصیتی، درمان انتخابی برای این اختلال روان‌درمانی است، گرچه به ندرت افراد مبتلا برای درمان مراجعه می‌کنند زیرا خود را فاقد مشکل می‌دانند و به همین دلیل عاقبت این اختلال اغلب ضعیف است. افزایش مهارت‌های مقابله عمومی، بهبود تعاملات اجتماعی و عزت نفس تمرکز درمان در این اختلال شخضیتی هستند. با توجه به اینکه از یک‌سو اعتماد عامل مهمی در روان‌درمانی است و از سوی دیگر افراد پارانوئید در اعتماد به دیگران مشکل دارند، درمان این بیماران اغلب چالش برانگیز است و بسیاری از مراجعان برنامه درمانی خود را دنبال نمی‌کنند.

معمولا انتقال متقابل درمانگر قوی است و منعکس کننده احساساتی است که فرد پارانوئید از خود جدا و فرافکنی کرده است؛ احساساتی نظیر درماندگی، ترس و حس مورد انتقاد قرار گرفتن وقتی بیمار تنها جنبه‌های پرخاشگرانه واکنش هیجانی خود را ابراز کرده و هیچ ترس یا آسیب پذیری از خود نشان نمی‌دهد. در فرایند درمان، درمانگر باید به تبادل احساس قدرت (برای جلوگیری از نگرانی ناهشیار بیمار از اینکه عواطف منفی او می‌توانند درمانگر را از بین ببرند) توجه کرده و با باور بیمار مبنی بر اینکه امیال پرخاشگرانه، وابستگی و جنسی و بیان کلامی هر یک از این تلاش ها ذاتا خطرناک هستند رویارو شود. در عین حال درمانگر بهتر است خود را خیلی صمیمی و دلواپس نشان ندهد، زیرا این نگرش ها ممکن است خطر واپس‌روی را برانگیخته و سوءظن‌ها در مورد اینکه چرا درمانگر این قدر دلپذیر است را روشن کنند.

منابع:

Grohol, J. M. (n.d.). Paranoid Personality Disorder. Retrieved from PsychCentral: https://psychcentral.com/disorders/paranoid-personality-disorder/

Lingiardi, V., & McWilliams, N. (۲۰۱۷). Psychodynamic diagnostic manual: PDM-2. Guilford Publications.

Paranoid Personality Disorder. (n.d.). Retrieved from WebMd: https://www.webmd.com/mental-health/paranoid-personality-disorderParanoid Personality Disorder and Relationships: Moving Past Fear, Together. (n.d.). Retrieved from Bridges to Recovery: https://www.bridgestorecovery.com/blog/paranoid-personality-disorder-and-relationships-moving-past-fear-together/