درمان اختلال شخصیت اجتنابی به دلیل فراگیر بودن و با دوام بودن آن می‌تواند مشکل باشد. بدون درمان، افراد مبتلا ممکن است تسلیم زندگی همراه با انزوا شوند. آن‌ها ممکن است به اختلال ثانوی نظیر سوءمصرف مواد یا اختلالات خلقی نظیر افسردگی دچار شوند. در حالیکه کمرویی اختلال نیست، در صورتیکه کمرویی یا ترس از طرد شدن توانایی فرد برای عملکرد در زندگی یا ایجاد روابط را مختل کند کمک خواستن از متخصص ضروری است. خوشبختانه، افراد مبتلا اغلب خواهان روابط نزدیک هستند و این میل می‌تواند انگیزه آن‌ها برای جستجو و ادامه برنامه‌های درمانی را افزایش دهد. روان‌درمانی، درمان اصلی این اختلال است. درمان روان‌پویشی، درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی رویکردهای درمانی هستند که اغلب برای درمان این اختلال بکار برده می‌شوند. درمان روان‌پویشی به طور کلی با بررسی فاکتورهای ناهشیار پشت احساس حقارت، به افراد مبتلا در حل تعارضاتی از گذشته که منجر به مشکلات فعلی آن‌ها شده است کمک می‌کند.

انتقال متقابل در کار با اختلال شخصیت اجتنابی ممکن است اضطراب واکنشی و میزانی از اضطراب انهدام را شامل شود، به قدری که به درمانگر احساس مغلوب شدن داده و او را وادار به خروج از نقش درمانی کرده تا کاری برای تسکین بیمار انجام دهد. به دلیل ماهیت تحمل ناپذیر اضطراب، بیماران اغلب با اعتیاد به داروهای ضد اضطراب وارد درمان می‌شوند. اگرچه درمانگران به دلیل احساسات والدگری مرتبط با انتقال متقابل ممکن است در پیشنهاد تسکین دهنده شیمیایی دچار وسوسه شوند، خطر اعتیاد لزوم احتیاط بسیار در تجویز داروهای ضداضطرابی را نشان می‌دهد.

درمانگر باید اعتماد خود را به ظرفیت‌های بیمار برای تاب آوری و کاهش اضطراب حفظ کند. اکثر بیماران اجتنابی در بیانات و رفتارهای خود اجتنابی هستند، هر زمان که چیزی آزار دهنده بخواهد وارد هشیاری آن‌ها شود موضوع را تغییر می‌دهند. وقتی آن‌ها سعی می‌کنند ابراز خطر ‌را دور بزنند باید برای ارائه جزئیات تحت فشار قرار گیرند (“و بعد چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟”) و برای ارائه فانتزی‌های مشخص مورد پرسش قرار گیرند. به محض آنکه اتحاد درمانی امنی ایجاد شود درمان‌های مضاعف نظیر مواجه و ممانعت از پاسخ و نیز آموزش‌ها در ذهن آگاهی و مراقبه می‌توانند در درک، نام‌گذاری و تسلط بر حالات هیجانی صورتبندی نشده قبلی سودمند باشند.

منابع:

Avoidant Personality Disorder. (n.d.). Retrieved from Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/intl/conditions/avoidant-personality-disorder

Lingiardi, V., & McWilliams, N. (2017). Psychodynamic diagnostic manual: PDM-2. Guilford Publications.

Treatment for Avoidant Personality. (n.d.). Retrieved from GoodTherapy: https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/avoidant-personality