برخی از نشانه‌های یک درمانگر غیرحرفه‌ای به راحتی قابل مشاهده هستند، اگر درمانگرتان به شما توهین کرده یا شما را شرمنده ساخته وقت آن رسیده که درمانگر جدیدی پیدا کنید. یافتن سایر نشانه‌ها دشوارتر هستند و ممکن است به احساسات شما آسیبی نرسانند اما مانع پیشرفت درمان می‌شوند. برخی از این نشانه‌ها عبارتند از:

شنونده و پاسخگو نبودن:

این واضح‌ترین نشانه است. اگر درمانگری به حد کافی در فهم مراجع و هدایتش تلاش نکند زمان آنست که درمانگر بهتری جایگزین وی شود.

قضاوت کردن:

قضاوت مراجعان به‌نحوی که سبب شرمندگی آن‌ها شود آسیب زننده است و پیشرفت درمان را متوقف می‌کند.

گفتن اینکه مراجع چه کاری انجام دهد:

بیان نظرات و افکار هنگامی که مراجع درخواست مشاوره دارد مانعی ندارد، اما درمانگر نباید به مراجع دستور انجام کاری را بدهد. درمان قرار است مراجع را توانمند کند و مهارت‌های شناختی برای تصمیم‌گیری بهتر را فراهم آورد.

تحمیل باورهای مذهبی، معنوی، سیاسی یا اجتماعی:

درمانگر باید به باورهای مراجع احترام بگذارد و از تحمیل باورها به او خودداری کند. همچنین، درمانگر باید به تفاوت‌های میان خود و مراجع احترام بگذارد.

شکستن محرمانگی:

درمانگر از نظر قانونی موظف است که از حریم شخصی مراجع محافظت کند. تنها در صورت لزوم نجات دادن جان باید اطلاعات محرمانه را به اشتراک بگذارد.

تشویق مراجع به مقصر دانستن دیگری در رابطه با مسائلش:

درمان قرار است مراجع را توانمند کند تا مسئولیت‌پذیر شده و زندگی بهتری را زندگی کند.

بیش از حد در مورد خود صحبت کردن:

تا حدی صحبت کردن در مورد خود می‌تواند اتحاد درمانی را قوی‌تر کند. اما بخش اعظم درمان باید در مورد مراجع باشد.

فشار به مراجع برای بیان آنچه نمی‌خواهد یا هنوز آمادگی آن را ندارد:

درمانگر هدایت کننده است اما نباید برای بیان مطلبی که مراجع مایل نیست به وی فشار آورد. اگر بیان این مطالب اهمیت بسیاری دارند درمانگر باید صبوری کند و به تدریج مراجع را به سمت آن‌ها هدایت کند.

دفاعی بودن در مورد بازخورد یا انتقاد مراجع:

درمانگر غیرحرفه‌ای به هنگام بازخورد یا انتقاد مراجع کنترل هیجاناتش را از دست می‌دهد و بسیار دفاعی شده و از مراجع انتقاد می‌کند.

سعی در دوستی با مراجع:

درمانگر نباید از مراجع درخواست دوستی کند. این کار می‌تواند با موضع بی طرف درمانگر تداخل کند.

منابع:

Grover, S. (n.d.). ۵ Signs You Have the Wrong Therapist. Retrieved from Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/us/blog/when-kids-call-the-shots/201608/5-signs-you-have-the-wrong-therapist

Rauch, J. (n.d.). ۲۵ Signs of a Bad Therapist: You Deserve Better. Retrieved from talkspace: https://www.talkspace.com/blog/25-signs-of-a-bad-therapist-you-deserve-better/